Sklep internetowy paluszkami.pl jest firmą rodzinną, działającą na rynku już od 2006 roku. Naszym celem jest dostarczenie kreatywnych, ale przede wszystkim bezpiecznych, zabawek dla dzieci. Oferowane przez nas produkty odznaczają się wysoką jakością, przez co gwarantują bezpieczeństwo oraz świetną zabawę. Paluszkami.pl oferuje blisko 2 tys. artykułów plastycznych dla najmłodszych, w różnych kategoriach. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie. 

 

Szczególnie polecamy Państwu nasze farby: do malowania palcami, plakatowe, do malowania twarzy, do malowania na tkaninach i szkle oraz zestawy kreatywne. 

 

Właścicielem sklepu jest:

Credo Magdalena Polak
z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92
wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa     
NIP: 522-248-66-90.


Regulamin Sklepu Internetowego www.paluszkami.pl

I. DEFINICJE UŻYWANE W REGULAMINIE

1. Administrator -  Magdalena Polak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Credo Magdalena Polak” w Warszawie (02 – 495) przy ulicy Bohaterów Warszawy 26 lok. 92, dane kontaktowe: mailową na adres malujemy@paluszkami.pl lub telefonicznie na numer 697001616

2. Klienci – zarówno Klient jak i Klient biznesowy;

3. Klient -   konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;

4. Klient biznesowy – podmiot prawa niebędący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego;

5. Konto –  indywidualne Konto Klienta albo Klienta biznesowego w Sklepie, które umożliwia zwłaszcza korzystanie z usług Sklepu oraz zawieranie Umów;

6. Produkt –                  rzecz ruchoma w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego będąca przedmiotem Umowy;

7. Regulamin –  niniejszy Regulamin Sklepu;

8. Sklep –  sklep internetowy prowadzony przez Administratora na stronie internetowej www.paluszkami.pl;

9. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Administratorem a Klientami za pośrednictwem Sklepu;

10. Umowa o Konto -  umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta.

 

II.        POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

1.           [Regulamin]

1.1.         Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu, w tym składania zamówień Produktu oraz realizacji tych zamówień, jak również zasady zapłaty ceny z Umowy za Produkt, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.         Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania strony internetowej www.paluszkami.pl i zamawiania Produktów, zakładania i korzystania z Konta konieczny jest dostęp do Internetu

1.3.         Klienci zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz powstrzymania się od jakichkolwiek czynów mogących negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Sklepu.

1.4.         Klienci winni zdefiniować bezpieczne hasło do Konta i dołożyć wszelkich starań w jego zabezpieczeniu przed udostępnieniem go osobom trzecim.

 

2.           [Administrator]

              Administrator świadczy poprzez Sklep na rzecz Klientów następujące usługi:

2.1.         udostępnia Klientom Konta;

2.2.         umożliwia Klientom otrzymywanie na podany przez nich adres e-mail, bezpłatnych informacji na temat Sklepu i Produktu, o ile wyrażą zgodę w tym zakresie.

 

3.           [Umowa o Konto]

3.1.         Z chwilą wypełnienia przez Klientów dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza rejestracyjnego zawarta zostaje Umowa o Konto. Przed zawarciem Umowy o Konto Klienci zobowiązani są uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych oraz potwierdzenie woli utworzenia Konta poprzez uaktywnienie przycisku Rejestracja”.

 3.2.        Klienci mogą się w każdym czasie i bez podawania przyczyny usunąć Konto w Sklepie. Aby to uczynić winni po zalogowaniu się na Konto uaktywnić przycisk [●], a następnie potwierdzić wolę zamknięcia Konta. Poprzez usunięcie Konta następuje rozwiązanie Umowy o Konto.

3.3.         Sklep umożliwia zawarcie Umowy również bez zawarcia Umowy o Konto i posiadania przez Klientów Konta. W celu złożenia zamówienia na Produkt i zawarcia Umowy bez założenia Konta, Klienci winni uprzednio zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych.

 

4.           [Umowa]

4.1.         Przed zawarciem Umowy Klienci zobowiązani są uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swych danych osobowych.

4.2.         Produkt może zostać zamówiony w Sklepie przez cały rok, w ciągu 24 godzin, przez siedem dni tygodnia.

4.3.         W celu złożenia zamówienia, Klienci dokonują wyboru Produktu, sposobu i adresu dostawy, wskazując dane potrzebne do wystawienia faktury VAT oraz wybierają sposób płatności.

4.4.         Przesłanie zamówienia do Sklepu stanowi złożenie Administratorowi przez Klientów oferty zawarcia Umowy zamówionego Produktu.

4.5.         Po złożeniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej Klientów, Kliencie otrzymują automatyczne potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z potwierdzeniem oferty, o której mowa w punkcie 4.4. Regulaminu i zawarciem Umowy.

4.6.         Klienci, którzy zawarli Umowę o Konto mogą dokonywać zmiany swojego zamówienia, w tym zrezygnować z całości lub części zamówionych Produktów, przy czym zmiany te nie będę skuteczne po wysłaniu Produktu do Klientów przez Sklep.

4.7.         Klienci, którzy nie zawarli Umowy o Konto mogą dokonać zmiany, o której mowa w punkcie 4.6. powyżej, na opisanych tam zasadach na adres mailowy lub numer telefoniczny Administratora.

4.8.         Ceny Produktu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostarczenia Produktu oraz wartości i wielkości zamówienia. O kosztach dostawy Klienci są informowani przy wyborze sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. Koszty dostawy obciążają Klientów.

4.9.         Realizacja zamówienia na Produkt nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Klientów zapłaty.

4.10.       Produkt zostaje wysłany do Klientów o ile dokonano za niego zapłaty najpóźniej  w okresie do 7 (siedmiu) dni roboczych od chwili zawarcia Umowy.

4.11.       Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od złożenia zamówienia przez Klientów.

4.12.       Sklep zawiadamia Klientów, gdy z powodu niedostępności Produktu objętego zamówieniem Sklep nie może zrealizować zamówienia w całości. Wówczas Sklep zwraca Klientom wpłacone środki za Produkt.

4.13.       Klienci za Produkt mogą dokonywać płatności poprzez:

a)           płatność przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,

b)           przelewem na konto na rachunek bankowy Administratora – datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Administratora,

c)           płatność elektroniczna - należność pobierana jest w chwili akceptacji transakcji przez operatora płatności.

4.14.       Zamówienia opłacane w opcji płatność elektroniczna lub przelew na konto zostaną anulowane po 7 dniach od dnia złożenia zamówienia przez Klientów w przypadku nieodnotowania płatności na koncie Administratora

 

5.           [Reklamacje]

5.1.         Klient może złożyć reklamację w ciągu 2 lat od odbioru Produktu, , o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność Produktu z Umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.2.         W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien opisać przyczyny reklamacji i powołać się na dokument potwierdzający fakt zawarcia Umowy.

5.3.         Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia do Sklepu.

5.4.         Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

5.5.         Klient biznesowy ma prawo złożyć reklamację na powyższych warunkach, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ograniczona jest do ceny sprzedaży z Umowy.

 

6.           [Prawo odstąpienia od Umowy]

6.1.         Klient  może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie  czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.2.         W razie odstąpienia od Umowy uważana jest ona za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia Klienta i Administratora ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

7.           [Dane osobowe]

7.1.         Administratorem danych osobowych jest Administrator.

7.2.         Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klientów może uniemożliwiać dokonywanie przez Klientów zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną.

7.3.         Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu zawierania i wykonywania z Klientami Umów lub Umów o Konto, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za odrębną zgodą w celach marketingowo-promocyjnych.

7.4.         Administrator zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926), wyłącznie dla celów określonych powyżej

7.5.         W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

8            [Postanowienia końcowe]

8.1.         W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 2012 r., poz.1225 z późn. zm.).

8.2.      Regulamin zastępuje poprzednio obowiązujący w Sklepie i wchodzi w życie z dniem 01/07/2014.