Informacje o sklepie Paluszkami

 

Sklep internetowy paluszkami.pl jest firmą rodzinną, działającą na rynku już od 2006 roku. Naszym celem jest dostarczenie kreatywnych, ale przede wszystkim bezpiecznych, zabawek dla dzieci. Oferowane przez nas produkty odznaczają się wysoką jakością, przez co gwarantują bezpieczeństwo oraz świetną zabawę. Paluszkami.pl oferuje blisko 2 tys. artykułów plastycznych dla najmłodszych, w różnych kategoriach. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie. 

 

Szczególnie polecamy Państwu nasze farby: do malowania palcami, plakatowe, do malowania twarzy, do malowania na tkaninach i szkle oraz zestawy kreatywne. 

 

Właścicielem sklepu jest:

Credo Magdalena Polak
z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92
wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa     
NIP: 522-248-66-90.


Regulamin Sklepu Internetowego www.paluszkami.pl

Regulamin
Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO –
ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.funwithmum.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – Credo Magdalena Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92 wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa     NIP: 522-248-66-90, adres poczty elektronicznej: malujemy@paluszkami.pl, numer telefonu: (+48) 697001616 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)
1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA  – Credo Magdalena Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92 wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa     NIP: 522-248-66-90, adres poczty elektronicznej: malujemy@paluszkami.pl, numer telefonu: (+48) 697001616 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

Postanowienia ogólne
2.1.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: – Credo Magdalena Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92 wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa NIP: 522-248-66-90, adres poczty elektronicznej: malujemy@paluszkami.pl,    numer telefonu: (+48) 697001616 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) Adres strony internetowej: www.paluszkami.pl
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.6. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.7. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.8. Newsletter
2.9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.10. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.11. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.12. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) – Credo Magdalena Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92 wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa NIP: 522-248-66-90, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Wszelkie materiały znajdujące się na stronie jak zdjęcia, opisy produktów, oraz ich ekspozycja mają charakter utworu i są chronione prawami autorskimi oraz majątkowymi. Wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.
Świadczenie usług elektronicznych
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.5. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.8. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.9. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
3.11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
3.12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
3.13. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
Warunki zawierania umów sprzedaży
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: www.paluszkami.pl
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.
4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
Dostawa
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
Płatność
6.1.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności– Za pobraniem; Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia)– Płatności są obsługiwane przez spółkę Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków,
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
Prawo odstąpienia od umowy
7.1.
Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Bohaterów Warszawy 26/92 02-495 Warszawa
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od momentu, kiedy sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu). Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach– świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; – dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu– dostarczania prasy– usług w zakresie gier hazardowych.
Tryb postępowania reklamacyjnego
8.1.
Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
8.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Credo Magdalena Polak ul. Bohaterów Warszawy 26/9202-495 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malujemy@paluszkami.pl  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.4. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. (np: elektronicznie)
8.5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego
8.7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Credo Magdalena Polak ul. Bohaterów Warszawy 26/92 02-495 Warszawa  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malujemy@paluszkami.pl     
8.8. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.10. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 
Dane osobowe
9.1.
Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: – Credo Magdalena Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92 wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa     NIP: 522-248-66-90, adres poczty elektronicznej: malujemy@paluszkami.pl, numer telefonu: (+48) 697001616 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)
9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także przesyłania materiałów promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością sklepu internetowego.
9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
9.5 Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
9.6 Polityka prywatności:
Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest– Credo Magdalena Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92 wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa     NIP: 522-248-66-90, adres poczty elektronicznej: malujemy@paluszkami.pl, numer telefonu: (+48) 697001616 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)
Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także przesyłania materiałów promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością sklepu internetowego.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. 
 
Postanowienia końcowe
10.1.
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10.3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.4. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.paluszkami.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
10.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.paluszkami.pl/regulamin
10.7. oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądnie                                                                                                                          10.8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

10.9. Umowy sprzedaży także przez  dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
10.10. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają podane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub
Sprzedawcy.


 
 

Polityka Prywatności
Sklep Internetowy prowadzony jest przez: – Credo Magdalena Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92 wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa NIP: 522-248-66-90, adres poczty elektronicznej: malujemy@paluszkami.pl, numer telefonu: (+48) 697001616 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora) adres poczty elektronicznej malujemy@paluszkami.pl. Adres strony internetowej: www.paluszkami.pl
 
Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: – Credo Magdalena Polak z siedzibą w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 26/92 wpisany do ewidencji gospodarczej przez Urząd Miasta i Gminy Warszawa     NIP: 522-248-66-90, adres poczty elektronicznej: malujemy@paluszkami.pl, numer telefonu: (+48) 697001616 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)

Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także przesyłania materiałów promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością sklepu internetowego.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.Dane osobowe
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zakupu towarów fizycznych w sklepie internetowym. Oznacza to m. in. realizację takich zadań jak:
Poprawne świadczenie sprzedaży i dostawy towarów, a także dostosowanie obsługi klienta do oferty, lub historii wcześniejszych zgłoszeń;
Wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur, odpowiadanie na Państwa skargi i reklamacje w trybie przewidzianym przepisami;
Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im;
Działania marketingu bezpośredniego;
Analizy statystycznej na potrzeby wewnętrzne marketingu jak i rozwoju naszych produktów oraz usług;Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas lub odbiorców danych, a w szczególności marketingu bezpośredniego naszych produktów.
Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas trwania procesu zakupowego, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z procesem zakupowym, z których Pan lub Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.
Zawierając z nami umowę zakupu będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na wykorzystywanie swoich danych w określonym przez daną zgodę celu.
Jakie konkretnie dane zbieramy?
Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy gromadzone to:
Imiona i nazwisko;
Adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
Adres mailowy
Numer telefonu
Składowe zamówienia: Pozycje zamówionych produktów
Adres IP
Numer transakcji systemu płatniczegoPodanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam poprawne świadczenie usług sprzedaży co rozumiane jest jako brak możliwości spełnienia warunków do pozytywnego zakończenia procesu sprzedaży i dostawy zakupionych towarów.
Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Są to np.:
Podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych towarów lub organizacji kampanii marketingowych;
Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową;
Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. przyjęcia płatności i/lub dokonania zwrotów na Państwa rzecz;Więcej źródeł i informacji:
Twitter Privacy Policy
Facebook Privacy Policy
Google Privacy Policy
Linkedin Privacy Policy
Mailchimp Privacy Policy
J
akie mają Państwo prawa?
Jako firma, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Państwu możliwość:
Dostępu do swoich danych osobowych;
Sprostowania przetwarzanych przez nas danych;
Ograniczenia przetwarzania danych;
Usunięcia przetwarzania danych;
Przeniesienia danych do innego administratora;
Wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.Stosowny wniosek należy przekazać do naszego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Credo Magdalena Polak  z siedzibą w Warszawie, Bohaterów Warszawy 26/92, 02-495 Warszawa lub mailowo malujemy@paluszkami.pl
Szczegółowy zasady korzystania z naszych usług znajduję się na stronie Regulaminu.

Cookies
Czym są cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik łączy się z serwisem.
Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i pobierane są automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, gdy użytkownik pierwszy raz odwiedza daną stronę www. Zazwyczaj pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Do czego wykorzystywane są cookies?
Dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Narzędzia wykorzystywane do tego celu to m.in. Google Analytics oraz Google AdWords.
Jakie są rodzaje cookies?
Istnieją dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
Pliki sesyjne (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Pliki stałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń końcowych czy oprogramowaniu zainstalowanym na danym urządzeniu
Jak usunąć lub zablokować cookies?
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych:

AligaColorinoCrayola - USAInterdrukJovi - HiszpaniaLefranc & BourgeoisMorocolor - WłochyPignaSnazarooStabilo
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zamknij